Laatste Weeën, 1e fase: verdrukking, 2e fase: haat

(Onderstaande blog is een vervolg op ‘Het Begin van de Weeën’. Aan het einde van deze blog vindt u daarvoor de links.)

‘Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam’ (Mattheüs 24:9).

1e fase: verdrukking

Er doet zich een vrij plotselinge en significante verandering voor in vers 9. De discipelen worden plotseling blootgesteld aan de mogelijkheid van de dood.

In deze tekst gaat het Mattheüs nog steeds om het grote overzicht en roept hij niet op tot actie van de kant van de discipelen van Jezus. Vers 9 begint met een omschrijving van gebeurtenissen die aangeven dat het einde van de weeën zijn begonnen. De geboorte in een nieuw tijdperk staat voor de deur.

Niemand zal echter toekijken en absoluut niets doen om aan moord te ontsnappen. Het feit dat de Heer op dit punt geen instructies geeft, betekent niet dat er geen actie moet worden ondernomen. Mattheüs vertelt de lezers hier wat er gaat gebeuren. De gepaste reactie wordt vanaf vers 15 gedetailleerd weergegeven.

Als reactie op de ongeëvenaarde nood zullen niet alleen de discipelen van Jezus een passend antwoord hebben, maar de Heer ook.

Het Griekse woordje tote (dan) is een favoriet bijwoord van Mattheüs. Hier geeft het woordje aan wat het volgende is in de reeks van gebeurtenissen, en het is erg ontmoedigend. De trouwe volgelingen van Jezus Christus worden blootgesteld aan de dood. Het Griekse werkwoord dat het lot van de gelovigen beschrijft is paradidomi (overleveren). Betekenis van paradidomi: ‘het duidt de handeling aan waarbij iets of iemand wordt overgedragen in het bezit van een ander’. Op andere plekken in het Nieuwe Testament onthult deze term dat het vaak wordt geassocieerd met een toon die het bestaan van de overgeleverde persoon bedreigt. Dat is hier zeker het geval.

Er wordt ons niet verteld wie de vervolgers zijn, maar hun vijandigheid jegens de Heer Jezus zal tot uitdrukking komen in het lijden van hen die Hem volgen.

Eis thlipsis = ‘aan verdrukking’ – geeft het doel aan van het overgeleverd worden. Het is duidelijk dat het de bedoeling is om fysieke en mentale ellende en vervolging te veroorzaken. Voor sommigen zal de vervolging tot de dood leiden, wat wordt aangeduid met de term apokteino (doden). Dit woord brengt de betekenis met zich mee van ‘het veroorzaken van de dood door gewelddadige middelen, met of zonder opzet of wettelijke rechtvaardiging’ (Louw and Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament, 1:234).

Met andere woorden, sommigen zullen als martelaar sterven. Uit andere Bijbelpassages blijkt dat niet alle gelovigen gedood zullen worden, maar velen wel.

2e fase: haat

De Heer Jezus somt nog een zware barensnood op: ‘en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. Haat is de reden waarom de volgelingen van de Heer gedood zullen worden. Deze haat bestaat vanwege de Naam Jezus.

Dat de Heer aangeeft dat Hij de oorzaak is van de haat in de wereld, neemt duidelijk alle twijfel weg over de toepassing van deze tekst. Dit zijn trouwe volgelingen van Jezus Christus!

Als Daniëls 70e jaarweek van toepassing is op de toekomst, dan garandeert dit dat de redding van de natie Israël niet kan en zal plaatsvinden voordat die 70e jaarweek eindigt. Met andere woorden, de redding van de natie Israël kan pas plaatsvinden aan het einde van de laatste zeven jaar; dat is de profetie in Daniël 9:24-27. Niemand gelooft toch zeker dat de natie Israël tegenwoordig wordt gehaat vanwege de Naam van Jezus? De Joden worden gehaat omdat ze weigeren Jeruzalem en het land op te geven. Daarom verwijst Mattheüs 24:9 niet naar nationaal Israël of alleen naar Messiaanse Joden (Joodse mensen die momenteel in Jezus geloven).

(Sommigen zullen op dit punt misschien beweren dat de opname al heeft plaatsgevonden en dat de mensen waarop Mattheüs 24:9 zich richt ofwel de achterblijvers zijn of nieuwe gelovigen na de opname. Dit is echter een aanname die tot nu toe geen Bijbelse onderbouwing heeft voor zover wij weten. Dat relatief nieuwe gelovigen in staat zullen zijn om stand te houden tegen satan en zijn meest geavanceerde plan dat ooit is geprobeerd, vereist dat de logica wordt opgegeven. Het is duidelijk dat de Heer geen onderscheid maakt tussen degenen die deze tijd tegemoet gaan en de discipelen die met Hem wandelen tijdens Zijn aardse bediening).

Alleen degenen die in Jezus geloven, worden bij Zijn Naam genoemd. In Johannes 15:21 zegt de Heer: ‘maar al deze dingen (vervolging) zullen zij (de wereld) u aandoen omwille van Mijn Naam’. Loyaliteit aan de Naam Jezus zal vervolging met zich meebrengen. Het gebeurde in het boek Handelingen. Het Sanhedrin (raad van Joodse leiders) gebied de discipelen ‘dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken’ (lees Hand. 4:17-18). Het was de Naam van Jezus waartegen de apostel Paulus vóór zijn bekering vocht. Paulus schrijft: ‘ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de Naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen…’ (Hand. 26:9).

Alleen ware gelovigen zijn herkenbaar door Zijn NAAM.

Wordt vervolgd.

Het Begin van de Weeën (1) | Eschatos

Het Begin van de Weeën (2) | Eschatos

Het Begin van de Weeën (3) | Eschatos

Bovenstaande blog betreft een vertaling uit het boek God’s Elect and the Great Tribulation door Charles Cooper, blz 173-175.

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek