Wie zijn de Uitverkorenen in Mattheüs 24?

“En als die dagen (van de grote verdrukking) niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de UITVERKORENEN zullen die dagen ingekort worden.” Mattheüs 24:22

“Als iemand dan tegen u zegt: zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de UITVERKORENEN zouden misleiden.” Mattheüs 24:23-24

“En Hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal en zij zullen Zijn UITVERKORENEN bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.” Mattheüs 24:31

De term ‘uitverkorenen’ komt drie keer voor in Hoofdstuk 24 van het Mattheüs evangelie.

Er zijn in de Bijbel drie groepen die in aanmerking komen als de ‘uitverkorenen’. Deze drie groepen zijn:

GROEP 1: de Messiaanse lijn (voorgeslacht van Jezus)

GROEP 2: Nationaal Israël (fysieke zaad van Abraham)

GROEP 3: Gelovigen/heiligen uit Israël en de volken (geestelijke zaad van Abraham)

De vraag is dus, welke groep uitverkorenen wordt bedoeld in Mattheüs 24?

GROEP 1: De Messiaanse lijn verwijst naar Joden en heidenen die ervoor zorgden dat Jezus uit de mens zou worden geboren (Genesis 49:10).

GROEP 2: Nationaal Israël verwijst naar Joden (Israëlieten) die van het fysieke zaad van Abraham, Isaak en Jakob zijn (Deut. 7:6-8) (Exodus 19:5-6).

GROEP 3: Gelovigen/heiligen verwijst naar zowel Joden als heidenen die het geestelijke zaad van Abraham zijn (Galaten 3:29).

*******

GROEP 1: We zullen allereerst de Messiaanse lijn wat verder uitwerken. Lees hiervoor 2 Sam. 7:8-17; Genesis 17:6; 35:11.

In Genesis 49:10 staat het volgende: “De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en Hem zullen de volken gehoorzamen.”

In deze context is de betekenis van Silo verwarrend vanwege de traditionele vertaling. Een correcte vertaling onthult dat de term niet verwijst naar een persoon of een stad. Het heeft te maken met de autoriteit om te regeren. Als Juda eenmaal de autoriteit om te regeren ontvangt, zal hij die nooit meer verliezen. Juda was niet de eerstgeboren zoon en door geboorterecht had hij niet de regerende zoon van Israël moeten worden. Na de zonde van de eerstgeborene (Ruben) heeft God de heersende autoriteit echter overgedragen aan Juda. Vanaf die tijd heeft hij het nooit meer verloren.

De komst van Jezus stelde de positie van Juda veilig. De lange reis van belofte naar vervulling is de kern van de geschiedenis van het Oude Testament van Adam tot Abraham, tot Juda, tot David en uiteindelijk tot Jezus Christus. Elke generatie moest een zoon voortbrengen die het geslacht zou voortzetten. Deze lange rij mannen en vrouwen is de uitverkoren Messiaanse lijn die uiteindelijk de Here Jezus verwekte. Elke generatie zag de soevereine hand van God werken in een familie van mensen die trouw was en bleef uitzien naar de vervulling van God dat de Messias zou komen.

GROEP 2: Wat betreft Nationaal Israël het volgende:

Het fysieke zaad van Israël is gekozen voor een speciale opdracht/bediening. Nationaal Israël is de enige groep mensen in de geschiedenis aan wie God deze speciale taak heeft gegeven. Deuteronomium 7:6-8 schetst deze verkiezing. Verkiezing in deze zin heeft weinig te maken met geestelijke redding. Joden (Israëlieten) ontvingen dit recht alleen door fysieke geboorte. Ze konden ervoor kiezen om ontrouw te zijn, maar ze konden niet kiezen om geen Jood (Israëliet) te zijn (Ex. 19:5-6). Helaas heeft Israël zijn potentieel (om een koninkrijk van priesters te worden) in dit opzicht nooit waargemaakt.

GROEP 3: De derde groep uitverkoren individuen in het Nieuwe Testament betreft de geestelijke nakomelingen van Abraham. De apostel Paulus schrijft in Galaten 3:29 “En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen”.

De apostel Paulus maakt in Romeinen 11:7 duidelijk onderscheid tussen Joden die gekozen worden voor dienstbetoon en Joden die gekozen worden voor redding. Nationaal Israël is gekozen om te dienen. Binnen Nationaal Israël zijn een aantal Joden gekozen tot redding (Rom. 9:6-8).

De ‘uitverkorenen van God tot redding’ (gelovigen) omvat zowel Joden als heidenen.

*******

Op welke groep ‘uitverkorenen’ is de belofte van Mattheüs 24 van toepassing? Groep 1, 2 of 3?

Dé vraag die hier gesteld moet worden is: zullen de uitverkorenen het slachtoffer worden van misleiding? Is misleiding een mogelijkheid?

…”als het mogelijk zou zijn”….

Het punt van Mattheüs is niet dat de uitverkorenen bedrogen zullen worden, maar dat de werken (wonderen en tekenen) zó authentiek zullen zijn dat zelfs de uitverkorenen het slachtoffer ervan zouden kunnen worden. Met andere woorden, deze ‘wonderen en tekenen’ zijn ‘the real deal’. Áls de uitverkorenen zouden kunnen worden misleid zouden deze wonderen en tekenen het zeker doen. Maar… de uitverkorenen kúnnen en zúllen niet het slachtoffer worden.

Mattheüs laat hier in dit gedeelte Nationaal Israël buiten beschouwing als onderwerp van de opmerkingen van Jezus. Nationaal Israël zal namelijk wél het slachtoffer worden van Satan en de misleiding van zijn Antichrist.

In Daniël 9:27 staat dat het nationale leiderschap van Israël een verbondsrelatie zal aangaan met Satan en zijn Antichrist.

Hiermee is het antwoord op de vraag gekomen. Het is GROEP 3: de gelovigen/heiligen uit Israël en de volken die de UITVERKORENEN zijn in Mattheüs 24.

De Messiaanse lijn heeft zijn vervulling gezien is Jezus Christus en Nationaal Israël zal helaas wél worden misleid in de eindtijd wanneer zij een verbond aangaan met de Antichrist wat zal uitmonden in de gruwel van de verwoesting in Jeruzalem.

* Ter wille van de gelovigen zullen de dagen van de Grote Verdrukking worden ingekort….

* De gelovigen zúllen en kúnnen niet misleid worden….

* Onder luid bazuingeschal zullen de engelen deze gelovigen bijeenbrengen…. de OPNAME is een feit!

(Het bepalen van de juiste groep ‘uitverkorenen’ in Mattheüs 24 geeft ons ook een duidelijk tijdschema van de gebeurtenissen. De Grote Verdrukking zal ergens tijdens de tweede periode (3 1/2 jaar) van de laatste jaarweek worden ingekort en meteen gevolgd door de OPNAME. Daarna zal Gods toorn losbasten over de ongelovigen) (Opmerking Eschatos).

Bovenstaande betreft een zeer korte samenvatting van een gedeelte uit het boek van Dr. Charles Cooper. Te verkrijgen via bol.com.

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek