Daniël 9:27 – Zevenjarig Vredesakkoord?

“Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang” Daniël 9:27a

Hier in het laatste vers van Daniël 9 hebben we een verwijzing naar de Antichrist die een verbond sluit met veel mensen. Dit vers geeft gewicht aan de stelling dat de Antichrist beweert de Joodse Messias te zijn. Tot voor kort ging ik (Chris White) ervan uit dat dit vers verwees naar een ‘zevenjarig vredesakkoord’. Het is zo gebruikelijk geworden dat mensen naar dit vers verwijzen als een soort vredesverdrag, dat ik moet toegeven dat ik het een beetje als vanzelfsprekend beschouwde.

Er is echter geen reden om te denken dat dit verbond spreekt van een vredesakkoord. In alle Bijbelversies die ik via Bijbelsoftware en internet ter beschikking heb, wordt het woord ‘vrede’ niet genoemd of zelfs geïmpliceerd. Bovendien ben ik van mening, dat wat dit verbond ook is wat de Antichrist sluit, een verbond moet zijn dat al bestond, gebaseerd op de onderliggende Hebreeuwse tekst.

Ik geloof dat dit vers verwijst naar de Antichrist die probeert te voldoen aan de moderne Joodse verwachtingen van een ‘nieuw verbond’ dat ‘de Messias’ in de laatste dagen zal sluiten. Dit concept wordt op veel plaatsen in het |Oude Testament gedetailleerd beschreven, maar opmerkelijk is Jeremia 31:31 waarin staat:

“Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten…”

Zowel christenen als Joden geloven dat dit vers Messiaans is, maar hun twee opvattingen over dit ‘nieuwe verbond’ zijn enorm verschillend. De Joden geloven dat dit betekent dat wanneer de Messias komt, hij het verbond dat ze al hadden, zal herbevestigen, dat wil zeggen, de Messias zal het voor hen mogelijk maken om zich opnieuw aan de wetten te houden die door Mozes zijn gegeven, in het bijzonder met betrekking tot de dagelijkse offers in de tempel. De Joodse visie op de uitdrukking ‘nieuw verbond’ is niet meer dan een hernieuwde nationale verplichting om zich aan Gods wetten te houden.

Uri Yosef, een Joodse geleerde, concludeert zijn artikel met de titel: ‘wil het nieuwe verbond graag even gaan staan’, op deze manier: “Het is duidelijk dat het gebruik van de Hebreeuwse term ‘een nieuw verbond’ door Jeremia, niet de vervanging van de (eeuwige) Thora met zich meebrengt door het Nieuwe Testament. Het duidt eerder op een vernieuwing van het oorspronkelijke Sinaï-verbond.”

JewsforJudaism.org stelt: “Het nieuwe verbond van Jeremia is geen vervanging van het bestaande verbond, maar slechts een uitdrukking van nieuwe kracht en inspiratie van het bestaande verbond.”

Denk eraan dat Uri Yosef en de schrijvers van het artikel in JewforJudaism.org en vele andere Joodse mensen het erover eens zijn dat deze vernieuwing van het Mozaïsche verbond zal gebeuren wanneer de Messias komt. Ze geloven dat één van de manieren waarop hij dit zal doen (en waarschijnlijk de belangrijkste manier), is door het offerstelsel te herstellen.

Het is interessant dat dit precies is wat Daniël 9:27 zegt, met de woorden “hij zal het verbond versterken.” Deze zin is erg interessant en de Hebreeuwse woorden zijn blijkbaar moeilijk te vertalen. Kijk eens hoe verschillend het wordt vertaald in bekende Bijbelvertalingen.

HSV: het verbond versterken”

NBG: het verbond zwaar maken”

NBV: een sterk bondgenootschap sluiten”

(opmerking vertaler: in plaats van de Engelse vertalingen geef ik hier de belangrijkste Nederlandse vertalingen weer).

In de HSV- en de NBG-vertaling bevestigt of versterkt de Antichrist een reeds bestaand verbond in plaats van een nieuw verbond te sluiten, zoals de NBV doet vermoeden.

De vraag is, wie heeft gelijk? Ik geloof dat het oorspronkelijke Hebreeuws een reeds bestaand verbond bevestigt of versterkt. Het idee dat het verbond wordt versterkt, komt voort uit het feit dat het Hebreeuwse woord de betekenis heeft van ‘iets sterk maken’. Ik ben van mening dat hier hét verbond wordt bedoeld, d.w.z. het Mozaïsche verbond. Contextueel moet dat het Mozaïsche verbond zijn. De tekst lijkt te bevestigen dat we op de goede weg zijn met dit idee, omdat het tweede deel van Daniël 9:27b zegt: “Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden” alsof het suggereert dat het duidelijk is dat het verbond dat werd versterkt, begon met de dagelijkse offers. Dus, hij versterkt het verbond (dagelijkse offers beginnen), maar dan (3 1/2 jaar later) stopt hij de offers. De woorden veronderstellen dat de lezer begrijpt dat het verbond begon met het opnieuw instellen van de dagelijkse offers.

(Opmerking vertaler: in de Herziene Statenvertaling is het woord ‘hij’ in Daniël 9:27 met een hoofdletter geschreven, waardoor de suggestie wordt gewekt dat het hier de Christus betreft. Dit is echter een interpretatie van de vertalers zelf. Het Hebreeuws kent namelijk geen hoofdletters!)

Als dit spreekt over de Antichrist die probeert de Joodse verwachtingen van het nieuwe verbond van Jeremia 31:31 te vervullen, dan is het noemen van het dagelijks offer hier en op andere plaatsen héél interessant, omdat het zonder het dagelijks offer heel erg moeilijk is (zo niet onmogelijk), om het Mozaïsche verbond écht te houden. Het is het eerste en belangrijkste van alle offers van de Joden. Het bracht dagelijkse verzoening voor hun collectieve zonde en men gelooft dat dit offer opnieuw moet beginnen, zodat Gods zegen in zijn volheid op het Joodse volk zal rusten. Voor de Joden is het herstel van de dagelijkse offers tastbaar bewijs dat ‘de Messias’ is gekomen en Jeremia 31:31 is vervuld.

Als dit scenario klopt, is het idee dat de Antichrist een ‘zevenjarig vredesakkoord’ zal aankondigen, in tegenstelling tot het aankondigen van een eeuwig verbond, absurd. Hij zal niet zeggen: “Hallo allemaal, ik ben de Messias en nu hebben jullie een nieuw verbond, maar het is echt niet voor eeuwig, het gaat maar zeven jaar duren.” Ook hier, denk ik, zijn we het slachtoffer van moderne Bijbelse profetieleer. De Schrift zegt niet dat hij zal zeggen dat hij een zevenjarig verbond opzet. Er staat alleen dat het verbond zeven jaar zal duren! Volgens een uitgebreide studie over de grammatica van dit vers door ‘Pulpit Commentary‘ suggereert het onderliggende Hebreeuws dit ook. Die studie besluit door dat deel van het vers (Daniël 9:27a) als volgt te vertalen: “Het verbond zal voor velen de overhand hebben (Engels: prevail) gedurende een week” (Hebreeuws woord is ‘gabar’ Strong’s nr. 1396, zie ook Psalm 112:5).

Het lijkt dus duidelijk dat het tijdsbestek van zeven jaar niet zal worden aangekondigd aan de mensen die ermee instemmen. De Antichrist zal naar alle waarschijnlijkheid zeggen dat dit een eeuwig verbond zal zijn. Het noemen van de zeven jaar is daarom gewoon God die ons vertelt hoe lang dit valse verbond écht zal duren. Let ook op het feit dat de Bijbel zegt dat het verbond de hele zeven jaar zal blijven duren. Het verbond zal niet verdwijnen in het midden van de laatste periode van zeven jaar (de laatste jaarweek). Alleen de dagelijkse offers zullen worden weggenomen, een punt dat we later uitgebreid zullen bespreken in het gedeelte over de ‘gruwel van de verwoesting’.

Ik geloof dat het verbond dat de Antichrist sluit een argument is voor de zaak dat hij beweert de Joodse Messias te zijn. De Joden verwachten van harte dat de Messias precies doet wat Daniël 9:27 zegt dat de Antichrist zal doen, dat is, het verbond versterken en het instellen van de dagelijkse offers. We kunnen er zeker van zijn dat wie dit doet voor de Joden als dé ‘Messias’ zal worden beschouwd.

door: Chris White, uit het boek “False Christ – will the Antichrist claim to be the Jewish Messiah” 2014

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek