De Grote Verdrukking van de Antichrist is NIET de toorn van God!

“Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus” 1 Thess. 5:9

De grote verdrukking van de Antichrist is gericht tegen de GELOVIGEN.

De ‘toorn van de dag van de Heer’ is gericht tegen de GODDELOZEN.

GROTE VERDRUKKING – OPNAME – TOORN VAN DE HEER

De grote verdrukking begint in het MIDDEN van de laatste jaarweek van Daniël. Jezus zegt hierover het volgende:

“Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! ……Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal” Mattheüs 24:15, 21

De dagen van de grote verdrukking worden ter wille van de uitverkorenen (gelovigen uit Israël en de volkeren) ingekort.

“En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” Mattheüs 24:22.

Het inkorten van de dagen van de grote verdrukking vindt plaats door de opstanding van de doden en de verandering van de levenden in een oogwenk, die daarna samen de Heere tegemoet gaan in de lucht.

“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.” 1 Thess. 4:16-17.

De gebeurtenis die het einde van de grote verdrukking aankondigt, zijn de tekenen aan de zon, maan en sterren, waarbij de hemel terugwijkt als een boekrol en elk oog Hem zal zien!

De martelaren uit de grote verdrukking van de Antichrist vragen wanneer Gods toorn begint.

“En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?” Openbaring 6:9-10

En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde…… En zij (de goddelozen) zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. WANT DE GROTE DAG VAN ZIJN TOORN IS AANGEBROKEN EN WIE KAN DAN STAANDE BLIJVEN?”

Ná de opname begint de toorn van de dag van de Heer. Maar God heeft beloofd dat er altijd een overblijfsel uit de 12 stammen van Israël zal zijn. En zo worden er 12.000 uit elke stam aan hun voorhoofd verzegeld OP AARDE. Op hetzelfde moment ziet Johannes de grote schare die niemand tellen kon IN DE HEMEL, dit zijn de gelovigen uit de grote verdrukking (Openbaring 7).

Nú beginnen de oordelen van God! De 7 bazuinen en de 7 schalen.

Openbaring 15:1 kondigt het EINDE van de toorn van God aan.

“En ik zag een ander teken in de hemel, groot  wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn” Openbaring 15:1.

” Zie Ik heb het u van tevoren gezegd!”  Mattheüs 24:25

 

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek