Tekenen aan Zon, Maan en Sterren… Sleutel?

Het gezamenlijke uitgangspunt die toch zeker een dialoog tussen de aanhangers van de pretribulatie en pretoorn (prewrath) kan bewerkstelligen, is het feit dat beide visies geloven dat de periode van de ‘Dag des Heren’ meteen volgt ná de Opname van de Gemeente. Ze verschillen van mening wat de ‘Dag des Heren’ precies inhoudt.

Ik ben van mening dat de informatie over de ‘Dag des Heren’ voor wat betreft de tekenen aan zon, maan en sterren de SLEUTEL kan zijn tot een betere kennis over de Opname van de Gemeente en de start van de periode van de ‘Dag des Heren’, waarin God Zijn toorn uitstort over de goddelozen en Israël tot redding en herstel komt.

Er wordt altijd veel gediscussieerd over de Opname van de Gemeente, maar zeer weinig over de start van de ‘Dag des Heren’, terwijl dat laatste wel eens zeer verhelderend kan zijn en de discussie naar een hoger niveau kan brengen. De twee zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ter verduidelijking:

Visie Pretribulatie: Opname vóór de ‘Dag des Heren’ (volgens deze visie maakt de periode van de Grote Verdrukking deel uit van de ‘Dag des Heren’, vandaar dat zij geloven dat de Opname van de Gemeente ook vóór de Grote Verdrukking plaatsvindt).

Visie Pretoorn (Prewrath): Opname vóór de ‘dag des Heren’ (volgens deze visie maakt de periode van de Grote Verdrukking géén deel uit van de ‘Dag des Heren’, maar gaat hier aan vooraf. Dit is de visie die de schrijver van deze blog aanhangt).

Geven de teksten in de Bijbel over de tekenen aan zon, maan en sterren door de profeten en Jezus Christus zelf ons meer duidelijkheid over de start van de periode van de ‘Dag des Heren’ en daarmee verbonden dus de Opname van de Gemeente die daar pal aan vooraf gaat? Laten we eens kijken wat er staat:

De aankondiging van de ‘Dag des Heren’ door de profeet Joël:

“Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, vóór die dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende” (Joël 2:31 – lees ook Jesaja 13:9-10).

In bovenstaande tekst lezen we dat de tekenen aan zon en maan vóór de ‘dag van de Heere’ zullen plaatsvinden.

“En meteen ná de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden” (Mattheüs 24:29).

Jezus zegt in Mattheüs 24 dat de tekenen aan zon, maan en sterren ná de periode van de Grote Verdrukking zullen plaatsvinden. Deze tekenen luiden dus het einde van de Grote Verdrukking in en de start van de periode van de ‘Dag des Heren’, wanneer we de informatie van de profeet Joël en de woorden van Jezus Christus koppelen.

Vervolgens geeft Lukas ons nog meer informatie:

“En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is” (Lukas 21:25-28).

Hier verbindt Lukas de tekenen aan zon, maan en sterren als een voorbode aan de komst (parousia) van de Zoon des mensen op de wolken en daarmee de verlossing van de Gemeente door de Opname.

Tenslotte geeft God zelf een openbaring aan Jezus Christus, waarop Jezus Christus door een engel aan Johannes laat weten wat er spoedig gaat gebeuren (zie Op. 1:1).

Johannes geeft ons de laatste informatie over de tekenen aan zon, maan en sterren:

“En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rosten in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Openbaring 6:12-17).

Bij het openen van het zesde zegel lezen we dat de tekenen aan zon, maan en sterren de grote dag van Zijn toorn aankondigt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Johannes hier tevens verslag doet van een grote menigte die uit de grote verdrukking komt. Na het openen van het zevende zegel is er eerst een stilte in de hemel, vervolgens maken de zeven engelen die de zeven bazuinen hebben zich gereed voor het uitvoeren van Gods toorn over de goddeloze wereld. De boekrol wordt uitgerold…

In het kort:

Tekenen aan zon, maan en sterren…

  1. Vóór de ‘Dag des Heren’ (Joël 2:31).
  2. Ná de Grote Verdrukking (Matth. 24:29).
  3. Ná de tekenen is verlossing nabij door de komst van Jezus op de wolken (Lukas 21:25-28).
  4. Kondigen start van de ‘Dag des Heren’ aan in 6e zegel (Op. 6:12-17). De toorn van de ‘Dag des Heren’ ontvouwt zich door het openen van de boekrol.

Als laatste nog dit:

De komst (parousia) van Jezus Christus op de wolken (Opname van de Gemeente) en de start van de ‘Dag des Heren’, komt pas nadat éérst de afval (van schijnheilige christenen) is gekomen én de Antichrist volledig is geopenbaard. Lees 2 Thess. 2:1-4.

Zie schema hieronder van de laatste (70e) jaarweek – periode van zeven jaar.

Bijdrage van Etty Koster-Venema

(Lees ook onderstaand artikel geschreven door Ds. W. Munters)

Worden alle gelovigen gedood in de Grote Verdrukking? | Eschatos

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek