Is de Antichrist een Jood?

Zoals bekend, verwachten sommige eschatologische richtingen (o.a. de Maranatha-beweging van Joh. de Heer), dat de Antichrist een Jood zal zijn.

Men baseert dit dan o.a. op Joh. 5:43. Daar zegt Jezus: ‘Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen’.

De redenering is dan verder zo, dat iemand, die door de Joden aanvaard wordt als Messias , ook alléén maar een Jood kan zijn, want de Joden weten immers beter dan wie ook, dat de Messias uit de stam Juda zal voortkomen.

Men houdt echter in deze redenering, die op zich zelf zeer leerzaam en in zekere zin juist is, geen rekening met de mogelijkheid, dat iemand zou kunnen zeggen een Jood te zijn (lees: Judahiet), maar het niet werkelijk is. (Denk hierbij aan de in dit verband aangehaalde teksten Openbaring 2:9 en 3:9).

Toch kan de visie van de Maranatha-beweging ons op een spoor brengen.

Is het gezien de vermenging Juda-Edom en gezien het feit, dat beide ‘planten’ zo moeilijk uit elkaar te houden zijn, niet voor de hand liggend om te denken aan een Antichrist, die zegt Jood te zijn, maar het niet is, maar een ‘synagoge van satan’?

Iemand die zegt een rozenstruik te zijn, maar een doornstruik is.

Iemand die zegt de grote Jakob-Juda-David te zijn, maar in feite de grote Ezau-Amalek-Agag van de eindtijd is.

Iemand die zegt ‘tarwe’ te zijn, maar ‘dollik’ is.

Iemand die zegt voort te komen uit de hoofdlijn van Isaaks eerstgeborene, maar verzwijgt dat zijn voorvader (Ezau) indertijd reeds zijn eerstgeboorterecht voor een schotel linzen verkocht, en dit recht later, ondanks al zijn pogingen, niet heeft teruggekregen, ‘hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht’ (Hebr. 12:17).

Iemand die ‘twee horens heeft als het Lam’, maar spreekt ‘als de Draak’ (Openbaring 13:11).

Dit laatste dan als tegenhanger van Genesis 27:22-23: ‘De stem is Jakobs stem, maar de handen zijn Ezaus handen’…

Ezau wil niet alleen het Koningschap, maar ook Het Heilige Land.

  1. Ezau is Jakobs hoofd-vijand
  2. De vijandschap komt voort uit jaloezie en wraakzucht, verband houdende met het eerstgeboorterecht.
  3. Ezau streeft precies na, datgene wat ‘Jakob’ beloofd is: Wereldheerschappij vanuit het ‘Beloofde Land’.
  4. De strijd is blijvend.
  5. De haat is onverzoenlijk
  6. De strijd gaat met alle middelen: er is een openlijke strijd, maar vooral strijd in vermomming. Ezaus hand werkt via andere vijanden van Israël, maar ook vermomt Ezau zich als Israël zelf.

‘Toch heb ik Jakob liefgehad, en Ezau heb ik gehaat’. (Maleachi 1:2; Romeinen 9:13)

‘Edom… Het volk waarop God voor eeuwig toornt’. (Maleachi 1:4)

‘Het einde dezer eeuw is Ezau, maar het begin der volgende is Jakob’. (4 Ezra 6:9)

‘De Heer heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht’. (Ex. 17:16)

‘Hoger dan Agag (Gog) is Israëls Koning’. (Numeri 24:7) ***

Bovenstaande afbeelding is van Travis Snow, Voice of Messiah.

Op het schema na geschreven door E. Smit in 1965

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek