De 144.000

Op veler verzoek plaatsen wij hier een samenvatting over de 144.000 uit Openbaring 7 en 14. De schrijvers zijn Dr. Alan Kurschner (Eschatos Ministries), Marvin Rosenthal (Zion’s Hope) en Robert van Kampen (The Rapture Question answered).

De verzegelden uit de twaalf stammen.

1.“Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom.

2. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen,

3. en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.

4. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend (144.000) waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

5. Uit de stam Juda waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Ruben waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Gad waren er twaalfduizend verzegeld,

6. uit de stam Aser waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Naftali waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Manasse waren er twaalfduizend verzegeld,

7. uit de stam Simeon waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Levi waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Issaschar waren er twaalfduizend verzegeld,

8. uit de stam Zebulon waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Jozef waren er twaalfduizend verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er twaalfduizend verzegeld.

+++++++

Het eerste vers kondigt Gods dreigende toorn aan. De formulering van dit vers is opvallend vergelijkbaar met die van Jezus in Zijn rede over de laatste dingen op de Olijfberg:

“En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen (opname) uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan” (Mattheüs 24:31).

Vóórdat Zijn toorn begint, zal God in Zijn soevereiniteit een groep van 144.000 Israëlieten beschermen op aarde, door deze groep te markeren met Zijn zegel (Op 7:3). Dit geeft aan dat de dag van de toorn van de Heer nog niet is begonnen. De verzegeling fungeert als bescherming tegen Gods toorn [dat is de toorn van de dag van Heer, die even later gaat beginnen met de 7 bazuin- en 7 schaaloordelen – Eschatos] .

Ze komen niet alleen uit de stammen van Israël, maar worden ook ‘dienaren van God’ genoemd. De term voor dienaar is ‘doulos’, wat in deze context ‘een slaaf van God’ betekent. Uitsluitend toegewijd en aangestuurd door God om Zijn doelen te dienen.

[Meteen de verzegeling van de 144.000 op aarde (Op. 7:1-16), vindt de opname plaats van de gelovigen naar de hemel (Op. 7:9-17) ‘de grote menigte’. Deze gelovigen arriveren als groep tegelijk in de hemel aan het einde, maar nog tijdens de periode die de grote verdrukking wordt genoemd. Het suggereert niet dat ze allemaal tijdens de grote verdrukking zijn gedood als martelaren! – zie www.revelationcommentary.org voor uitleg Griekse grondtekst – Eschatos].

Sommigen menen dat deze groep 144.000 Joodse evangelisten zijn, die een wereldwijde opwekking zullen veroorzaken. Hun vooronderstelling is problematisch, omdat er geen aanwijzing is dat deze 144.000 Joden evangelisten zijn. Verder is er geen bewijs van een opwekking tijdens de grote verdrukking of in de periode van de dag des Heren.

Zeker, er zal een opwekking zijn tijdens de grote verdrukking in de zin van vernieuwing voor degenen die al gelovigen zijn, het overblijfsel. Vervolging zal hun geloof en liefde voor God versterken en vernieuwen. De goddelozen zullen weigeren zich te bekeren.

Er zal een overblijfsel zijn van gelovige Joden en heidenen die het Millennium binnengaan en bevolken (Rom. 11; Matth. 25:31-46; Jes. 56). Maar we moeten niet denken dat ongelovigen een ‘tweede kans’ zullen krijgen tijdens de periode van de dag des Heren. “Zie, nu is het de dag van het heil” (2 Kor. 6:2b). Elke bekering (heiden en Jood) tijdens de toorn van de dag van de Heer zal bij hoge uitzondering plaatsvinden door een uitzonderlijke genade van God; het zal niet de regel zijn.

Dr. Alan Kurschner

+++++++

In Openbaring 14:4 staat dat de 144.000 zijn “gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.”

Zij zijn de voorloper van een groot aantal Joden die de periode van de toorn van de dag van de Heer zullen overleven en die aan het einde van de 70e Jaarweek tot geloof in de ware Messias zullen komen. Nergens in de Bijbel worden zij ‘evangelisten’ genoemd. En of ze worden gered op het moment van verzegeling (Op. 7:4) of verzegeld voor fysieke bescherming en later worden gered (Op. 14:4), is een kwestie van speculatie. Wat overduidelijk is en heel belangrijk voor de engel, is het feit dat 144.000 Joden verzegeld moeten worden vóórdat de toorn van de dag van de Heer begint. In Openbaring 8 zal de toorn van God beginnen. Daarom zal de opname van de gemeente in hoofdstuk 7 plaatsvinden (grote menigte). Maar vlak vóór deze opname zullen de 144.000 verzegeld worden. God zal zich niet onbetuigd laten op aarde!

Marvin Rosenthal

+++++++

Het is erg belangrijk om de terminologie te onthouden die Christus gebruikt om te verwijzen naar Zijn grote dag van het oordeel. Wanneer Christus spreekt over “de voleinding van de wereld” of gewoon “het einde” (Matth. 13:39-40; 24:6,14), dan verwijst Hij naar de periode van de dag des Heren.

Christus legt Zijn discipelen de betekenis van de gelijkenis van ‘de tarwe en het onkruid’ uit en zegt dat “de oogst de voleinding van de wereld is en de maaiers zijn engelen.” Daarom “zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld” (Matt. 13:39-40). Wanneer ik de totaliteit van de vernietiging van de mensheid uitleg, wordt mij vaak de vraag gesteld: ‘Wie blijft er over op deze aarde om burgers te worden van het door Christus geregeerde 1000-jarig Koninkrijk?’ Het antwoord is even simpel als Bijbels. De belangrijkste inwoners van het van het 1000-jarig Koninkrijk zullen het overblijfsel zijn van het volk Israël, die de laatste periode van zeven jaar (laatste jaarweek van Daniël 9:24) heeft overleefd. Er zullen 144.000 Joden zijn die de “eerstelingen” van Israël voor Christus worden. Zij zullen ter bescherming aan hun voorhoofd worden verzegeld wanneer de dag des Heren begint (Op. 7:3; 14:4).

De overige mensen uit het volk Israël die deze periode van 7 jaar overleven (Jesaja 4:2), zullen eveneens ware kinderen van God worden, maar pas nadat deze periode van 7 jaar is voltooid. Nadat de ‘volheid van de heidenen’ is binnengegaan (Rom. 11:25-26; Lukas 21:24), zal er eeuwige gerechtigheid tot stand worden gebracht voor het volk Israël (Dan. 9:24).

Onthoud dus goed, dat wanneer er wordt verwezen naar ‘het einde’ of naar ‘de voleinding van de wereld’, het een verwijzing is naar de periode van de dag des Heren. Dit is een langdurige periode waarin de toorn van God over iedereen zal worden uitgestort, nadat de gemeente van Jezus Christus is opgenomen.

Want…“dan weet de Here ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden” (2 Petrus 2:9).

Maar nog belangrijker… “Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn” (Jesaja 2:11b).

Robert van Kampen

+++++++

Zie schema hieronder ter verduidelijking van de genoemde periodes.

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek