Inleiding

Prewrath (pre-toorn): Een Korte Introductie tot de Grote Verdrukking, Opname en Dag van de Heer is een uittreksel uit mijn boek ‘Antichrist Before the Day of the Lord: What every Christian needs to know about the Return of Jesus Christ’ (Pompton Lakes, NJ, USA: Eschatos Publishing, 2013).

Dit boek bevat de basiselementen voor de introductie van de visie van pre-toorn over de terugkeer van Jezus Christus. Hoewel ik het boek ‘Antichrist Before the Day of the Lord’ zeer aanbeveel voor een volledige beschrijving, erken ik dat er sommigen zijn die een uittreksel waarderen voordat ze verder ingaan op deze materie. Ik heb dit uittreksel ook geschreven in de hoop dat dit korte boek op grote schaal zal worden verspreid. Ik geloof dat deze boodschap dringend is en het is mijn wens om zoveel mogelijk christenen te laten kennismaken met deze Bijbelse boodschap.

Dit boek gaat over de terugkeer van Christus. Het maakt deel uit van de grotere christelijke leer die ‘eschatologie’ (leer over de laatste dingen) wordt genoemd en die afkomstig is van het Griekse woord ‘eschatos’ (laatste). Mijn doel is om te focussen op wat volgens de Bijbelse schrijvers de meest prominente kwesties zijn in verband met de terugkeer van Jezus Christus. Wat zijn deze kwesties en waar kunnen ze in de Bijbel worden gevonden? Laat ik eerst de laatste deel van de vraag beantwoorden. In het Oude Testament zijn de relevante eindtijdkwesties meestal te vinden in de geschriften van de profeten. In het Nieuwe Testament zijn ze te vinden in Jezus’ rede op de Olijfberg (Matt. 24 – 25; Lukas 21; Markus 13), het onderwijs van Paulus in de brieven aan de Thessalonicenzen en, niet verwonderlijk, het boek Openbaring. Dit zijn dus de Bijbelse passages waar ik uit zal putten. Wat zijn vervolgens de belangrijkste kwesties in verband met de terugkeer van Christus in deze passages? In dit boek zal ik schrijven vanuit wat het pre-toorn (Engels: pre-wrath) perspectief wordt genoemd. De pre-toorn positie hecht belang aan drie centrale gebeurtenissen in verband met de terugkeer van Jezus Christus.

1) De Grote Verdrukking van de Antichrist, wat net vóór Christus’ terugkeer zal gebeuren.

2) De Opname van Gods kinderen, wat op de eerste dag van Christus’ terugkeer zal plaatsvinden.

3) De Toorn van de Dag van de Heer, die onmiddellijk ná de opname begint.

Deze drie gebeurtenissen worden behandeld in de drie delen van dit boek. Sommigen vragen zich misschien af, waarom een boek over Christus’ terugkeer nodig is. Misschien zegt men: “Het enige wat telt, is dat Jezus terugkeert”. Dit klinkt vroom, maar het is niet Bijbels. Dit zou betekenen dat andere ‘bijzaken’ met betrekking tot de grote verdrukking, de opname en de toorn van de dag van de Heer, de Bijbelse schrijvers geen zorgen baarde. Het zal sommigen verbazen, maar de Bijbelse schrijvers geloofden zèlf dat het niet voldoende was om alleen maar te weten dát Jezus Christus terugkeert. Jezus komt inderdaad terug en het lijdt geen twijfel, dat het kennen van deze waarheid ons tot een heilig leven moet bewegen. Jezus zelf waarschuwt ons om bewust te zijn van wat er zal gebeuren vóórdat Hij terugkeert. “Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!” (Mattheüs 24:25).

Jezus, Paulus en het boek Openbaring leren consistent dat het geloof van de gemeente getest zal worden door de Antichrist en zijn vervolging tijdens de grote verdrukking.

In de context van het beschrijven van deze vervolging vraagt Jezus: “maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” (Lukas 18:8).

Paulus beveelt: “laat niemand u op enigerlei wijze misleiden” (2 Thess. 2:3).

Het boek Openbaring waarschuwt: “hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen” (Op. 14:12).

Het is daarom absoluut noodzakelijk dat elke gelovige dit serieus neemt. Het onderwijs van Jezus, Paulus en het boek Openbaring over de eindtijd legt sterk de nadruk op de grote verdrukking van de Antichrist die zal plaatsvinden vóórdat Jezus terugkeert voor zijn gemeente. In de rede over de laatste dingen legt Jezus in feite meer nadruk op hoe te leven tijdens de periode van de grote verdrukking vóór zijn terugkeer dan op zijn terugkeer zelf. Daarom moeten ook wij het voorbeeld van Jezus volgen, door de gevolgen van de verdrukking van de Antichrist op de gemeente te benadrukken. De taak van de student van profetie is niet alleen te bevestigen dát Jezus terugkeert, maar ook de omstandigheden rondom zijn terugkeer. Dit omvat de vervolging van de Antichrist, de periode waarin God zijn bruid zal louteren voor de komst van zijn Zoon.

Voor sommigen is de visie van pre-toorn misschien nieuw of zelfs uitdagend. Je bent misschien opgegroeid in een traditie die gelooft dat we zullen worden opgenomen vóór de grote verdrukking van de Antichrist (zoals ikzelf). Als dit jou betreft, moedig ik je aan om, net als de gelovigen in Berea, alles in dit boek te toetsen aan het Woord van God.

“En dezen (gelovigen te Berea) waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren” (Hand. 17:11). 

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek