vervolg: ‘Geheimenis, het Grote Babylon’ Openbaring 17:2

“Met haar (de grote hoer, zie vers 1) hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.”

“…de koningen van de aarde…”

“…hoererij…”

Dus wat is deze hoererij? In Openbaring 19:2 staat:

“…omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij…”

‘Te gronde richten’ (Grieks: phtheiro) betekent in deze context ‘morele ondergang veroorzaken’.

De termen ‘hoer’ en ‘hoererij’ worden zeer vaak gebruikt in het Oude Testament, en slechts in een minderheid van de gevallen verwijst het naar daadwerkelijke seksuele hoererij. In de meeste gevallen wordt het gebruikt om de aanbidding van valse goden te beschrijven, vooral met betrekking tot Israël.

Dit is zelfs het geval in het beroemde verhaal van de profeet Hosea. Hosea kreeg te horen dat hij met een echte prostituee moest trouwen, maar dit was bedoeld als symbool van Gods relatie met Israël, dat geestelijke hoererij pleegde door andere goden te aanbidden.

Hosea 3:1 legt uit:

“De HEERE zei tegen mij: Ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt, zoals de HEERE de Israëlieten bemint, hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken.

Geestelijke hoererij is een van de meest bevestigde symbolen in de Bijbel. Wanneer God verwijst naar hoererij – en het is overduidelijk symbolisch bedoeld – dan zegt Hij er verder bij dat geestelijke hoererij wordt bereikt door het aanbidden van valse goden.

Een voorbeeld dat dit goed illustreert is Ezechiël 16:35-36:

“Daarom, hoer, hoor het woord van de HEERE! Zo zegt de Heere HEERE: Omdat u uw brandende begeerte uitgestort hebt en uw schaamte ontbloot werd in uw hoererijen met uw minnaars en met al uw gruwelijke stinkgoden, en om het bloed van uw kinderen dat u hun gegeven hebt…”

Hier wordt gesproken over de gewoonte van Israël om hun kinderen te offeren aan de god Moloch evenals over de aanbidding van valse goden.

Een ander goed voorbeeld staat in Jeremia 3:6:

“In de dagen van koning Josia zei de HEERE tegen mij: Hebt u gezien wat het afvallige Israël gedaan heeft? Zij ging elke hoge berg op en onder elke bladerrijke boom, en bedreef daar hoererij.”

Ook hier zien we dat hoererij gelijk staat aan de aanbidding van valse goden. De term ‘hoge berg’ verwijst naar de altaren die voor valse goden gemaakt worden. En ‘onder elke bladerrijke boom’ was ook een gemeenschappelijke plaats van valse aanbidding. Deze combinatie van termen verwijst eigenlijk terug naar Deuteronomium 12:2.

“U moet al de plaatsen waar de volken van wie u het land in bezit neemt, hun goden gediend hebben, volledig vernielen, op de hoge bergen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom.”

“En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.”

De koningen van de aarde bedrijven hoererij met haar (de grote stad), maar de bewoners van de aarde worden dronken gemaakt van de wijn van haar hoererij. Dit wordt duidelijker als we Openbaring 18:3 lezen:

“Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.”

Ik geloof dat dit het beste kan worden begrepen als de stad Jeruzalem die de antichrist promoot. Niet alleen als hun Messias, maar ook als God zelf. Zij zullen een belangrijke rol spelen bij de bevordering van de aanbidding van de antichrist in de wereld. We zullen tijdens deze studie zien dat de wereld hem religieuze diensten zal bewijzen en geschenken zal sturen om hem te aanbidden. Dit vers zegt dat de wereld zal worden verleid om de antichrist volledig te aanbidden door de grote stad en haar inwoners die hierin de leiding nemen. We zien wat het hier betekent: zij pleegt zelf deze hoererij en de wereld wordt erdoor dronken gemaakt, en zij plegen op hun beurt ook weer deze hoererij.

Wordt vervolgd…

Uit: Mystery Babylon door Chris White

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek