‘Geheimenis, het Grote Babylon’ Op. 17-18 Inleiding en Voorwoord

Zelfs onder toegewijde Bijbelgeleerden is er een breed scala aan opvattingen over de identiteit van de vrouw met op haar voorhoofd geschreven: “Geheimenis, het grote Babylon” (Openbaring 17:5). Deze opvattingen variëren van zeer allegorisch tot letterlijk.

Sommige Bijbelgeleerden beweren dat G.B. (Geheimenis, Babylon) geen echte stad is, maar een metafoor en daarom symbool staat voor iets anders, zoals een wereldwijd religieus of financieel systeem.

Bij het tellen van de kenmerken die aan G.B. zijn gegeven in Openbaring 17 en 18, heb ik er meer dan negentig gevonden.

In deze studie zal ik aantonen dat er expliciete Bijbelse interpretaties zijn van de meeste kenmerken, zo niet alle. En dat we door Schrift met Schrift te vergelijken tot een meer Bijbelse identificatie komen van ‘het grote Babylon’.

De engel vermeldt in Op. 17:18, terwijl hij het visioen van Johannes uitlegt, dat de vrouw een STAD is.

“En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.”

‘Geheimenis, het grote Babylon’ wordt acht keer een stad genoemd in het boek Openbaring, en veel dingen die ermee gebeuren in het verhaal lijken te spreken over een letterlijke stad.

De stad is bijvoorbeeld afgebrand en de rook is te zien vanaf de nabijgelegen zee. Kooplieden verkopen artikelen aan de stad. De stad ervaart hongersnood en vele andere factoren die we in deze studie zullen ontdekken. Daarom geloven velen dat G.B. een letterlijke stad is, precies zoals de engel zei.

Degenen die G.B. als een letterlijke stad beschouwen, hebben in de loop der jaren verschillende kandidaten voor de identiteit van de stad voorgesteld, waaronder:

  1. Rome of Vaticaanstad. Veel vroege hervormers zagen G.B. als Rome. Enigszins ironisch leert de Katholieke Kerk ook dat het Rome is op de website van het Vaticaan, hoewel het verwijst naar het oude heidense Rome.
  2. Sommigen suggereren dat het de feitelijke stad Babylon is in Irak. In dit scenario zeggen ze dat Babylon in de toekomst zal worden herbouwd.
  3. Mekka of enkele andere Arabische steden zijn voorgesteld. Deze opvatting is vooral de laatste tijd erg populair.
  4. De stad Jeruzalem. Dit is de mening die in dit boek zal worden verdedigd.
  5. Er is een lange lijst van andere, minder populaire kandidaten, zoals New York.

Ik geloof dat G.B. de stad Jeruzalem is, zoals hij in de toekomst zal worden. Ik kies mijn woorden heel zorgvuldig in deze beschrijving. Met andere woorden, ik geloof dat het het Jeruzalem van de eindtijd is, waar de Antichrist zijn hoofdkwartier vestigt volgens Daniël 11:45.

“En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig sieraad.”

Volgens deze opvatting zullen de mensen van de stad Jeruzalem de Antichrist promoten als hun Messias en als de enige ware God, waardoor ze de ultieme gruwel – de ultieme hoererij – begaan. Niet alleen dat, maar ze zullen hem promoten en de wereld verleiden hen te volgen in hun aanbidding van de ‘mens der zonde’ (Op. 17:2).

We weten dat de Antichrist Jeruzalem zal kiezen als de plaats om zichzelf tot god te verklaren (2 Thess. 2:4; Matt. 24:15; Dan. 11:31-32). En we weten dat de grootste religieuze vervolging aller tijden, die wordt geïnitieerd door de gruwel van de verwoesting, zal plaatsvinden in de stad Jeruzalem volgens Matt. 25:15-21. We begrijpen dus al dat er een relatie bestaat tussen de Antichrist en de stad Jeruzalem. Toch hebben maar weinigen van ons alle puzzelstukjes samengevoegd om de betekenis te begrijpen van de schijnbare focus van de Antichrist op Jeruzalem.

Te vaak kijken mensen naar de ‘vrouw op het beest’ en proberen haar te definiëren in termen van wat we al in de geschiedenis hebben gezien, in tegenstelling tot wat de Bijbel zegt dat we in de toekomst zullen zien. Dat is de belangrijkste reden waarom mensen dit missen, want, zoals we zullen zien, is het zeker niet vanwege een gebrek aan Bijbelse ondersteuning.

Bijvoorbeeld, in Op. 18:24 staat:

“En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.”

We hoeven niet eens te speculeren in welke stad de profeten werden vermoord, want Jezus zegt dat het voor een profeet onmogelijk is om ergens anders te worden vermoord dan in Jeruzalem.

“Op dat moment kwamen enkele Farizeeërs bij Hem en zeiden: “Ga hier zo vlug mogelijk vandaan , want Herodus wil U laten doden!” Jezus antwoordde: “Zeg tegen die vos dat Ik vandaag en morgen gewoon doorga met het wegjagen van boze geesten en het genezen van zieken. Het duurt niet lang meer tot Ik klaar ben. Hoe dank ook, Ik moet nog een paar dagen verder reizen. Want het is niet mogelijk dat een profeet van God ergens anders wordt gedood dan in de stad Jeruzalem. Och Jeruzalem, Jeruzalem! De stad die de profeten vermoordt. De stad die stenen gooit naar de mannen, die gestuurd zijn om haar te helpen. Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen als kuikens onder de vleugels van de moeder?” (Lukas 13:31-34 Het Boek).

Dit idee wordt ook op andere plaatsen door de Heer herhaald. Hij vertelt hen bijvoorbeeld dat hun voorvaderen de profeten hebben gedood en dat ze huichelachtig hun graven bouwden (Lukas 11:47). In Mattheüs noemt Hij Zacharias als zo’n voorbeeld, waarvan Hij zegt dat hij in de buurt van de tempel werd vermoord. Hij zegt dat ze verantwoordelijk zullen worden gehouden en veroordeeld zullen worden voor het bloed van alle profeten die ooit zijn gedood.

“…opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten dat van de grondlegging van de wereld af vergoten is…” (Lukas 11:50).

Als het bloed van de profeten wordt gevonden in de stad G.B.(Geheimenis, Babylon), dan is dat een sterk bewijs dat het de stad Jeruzalem is.

Jeruzalem wordt in de Bijbel honderden keren specifiek een ‘hoer’ genoemd en altijd in een geestelijke context, dat wil zeggen, geestelijke hoererij van het volgen van valse goden in plaats van de ene ware God, en het doden van zijn profeten enz.

Een voorbeeld hiervan vinden we in Jesaja 1:21.

“Hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden!”

Ezechiël 16 gaat volledig over dit onderwerp en begint met te zeggen:

“Het woord van de HEERE kwam tot mij: mensenkind, laat Jeruzalem zijn gruweldaden weten…”

Ezechiël besteedt het hele hoofdstuk aan het zeggen van dingen als:

“Maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij, trots op uw naam. U hebt uw hoererijen uitgestort over ieder die voorbijtrok, uw schoonheid was voor hem! U nam een deel van uw kleding, maakte daarmee voor uzelf de hoogten kleurrijk en bedreef er hoererij op. Nooit is zoiets voorgekomen en het zal nooit meer gebeuren.”

Jeruzalem wordt in de Bijbel constant gewaarschuwd dat als ze zich niet afkeren van hun ‘hoererijen’, ze geoordeeld zullen worden.

Bij het bestuderen van Openbaring 17 en 18 zullen we zien dat de specifieke oordelen die G.B. ontvangt, gebaseerd zijn op het feit dat de ‘vrouw’ de ‘moeder van hoeren is’ – de ‘hoeren’ zijn de inwoners en Jeruzalem is de moeder.

Veel verwarring komt voort uit het feit dat commentatoren daar het woord ‘ALLE’ willen gebruiken: de moeder van ALLE hoeren. Alsof G.B. de bron was van alle slechte dingen uit de geschiedenis van de wereld. Maar dat is niet wat de tekst zegt. G.B. is ‘de moeder van hoeren’ wat een stijlfiguur is die verwijst naar het idee dat ze hoerenkinderen of inwoners heeft.

Net als vele anderen dacht ik dat de ‘vrouw’ Rome of het Vaticaan was. Ik hoop dat je net als ik – als we goed kijken naar de verzen over de ‘zeven bergen’ – zult zien waarom ik nu denk dat deze uitleg grammaticaal en contextueel onmogelijk is. Maar we hoeven niet te wachten tot dat gedeelte om te zien dat die specifieke interpretatie op wankele grond staat.

Ik heb altijd gedacht dat het verwees naar een zinnebeeldige samensmelting van de occulte religies of het financiële systeem van de wereld.

U zult zien dat die opvatting een bewuste afwijking vereist van de duidelijke en eenvoudige betekenis van de tekst. Het druist ook in tegen de eigen uitleg van de engel over deze ‘vrouw’.

Dit denkbeeldige ‘ALLE’ dat we eerder bespraken, doet mensen denken dat G.B. verantwoordelijk gehouden moet worden voor al het kwaad in de wereld. Verleden, heden en toekomst. Dus gaan ze op zoek naar het meest kwaadaardige dat ze kunnen bedenken en dat is zo ongeveer hoe hun visie tot stand komt. Het is daarom geen toeval dat veel boeken over het onderwerp G.B. die na 911 (instorten Twin Towers) verschenen, veel aspecten van de Islam bevatten.

De kracht van het vers-voor-vers behandelen van dit moeilijke gedeelte in de Bijbel is dan ook de grondigheid ervan. Zoals ik al eerder zei, zijn er meer dan negentig kenmerken van G.B. te vinden in deze verzen. Als je de juiste interpretatie denkt te weten, zouden alle negentig in lijn moeten zijn met je mening.

Nu we deze hoofdstukken gaan bestuderen, komen we misschien dingen tegen over G.B. die niet in overeenstemming zijn met je huidige mening. Ik hoop dat je er net zoveel uit zult halen bij het lezen, als ik bij het bestuderen ervan. Deze studie zal me de gelegenheid geven om enkele van de meest gecompliceerde aspecten van de Antichrist – en de stad die hij verkiest om zich te vestigen – te onderwijzen.

Wordt vervolgd…

Uit: Mystery Babylon – Chris White

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek